Công nghiệp môi trường và định hướng phát triển trong tương lai

Để phát triển công nghiệp môi trường vững mạnh còn cần thêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, các bộ đơn giá dịch vụ môi trường, suất đầu tư theo công nghệ trong xử lý môi trường.

Công nghiệp môi trường

Ngành công nghiệp môi trường được dự báo sẽ trở thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế nước ta vào 2025, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước và phát triển các thiết bị, công nghệ, dịch vụ mới, hiện đại về bảo vệ môi trường có sức cạnh tranh trong khu vực.

Để đạt được những mục tiêu trên cần thực hiện rất nhiều việc như: phấn đấu để phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường một cách toàn diện, nâng cấp hệ thống, công nghệ khai thác và sử dụng tài nguyên hiệu quả cũng như những biện pháp phục hồi môi trường với điều kiện của Việt Nam cũng như xu hướng của thế giới, đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Đồng thời, phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường trong nước, từng bước tiến tới xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế và năng lực cạnh tranh; năng lực sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 70 – 80% nhu cầu thiết bị xử lý nước cấp và nước thải, 60 – 70% nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn, 70 – 80% nhu cầu thiết bị xử lý khí thải, khoảng 50 – 60% nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển và phân loại chất thải, 40 – 50% nhu cầu thiết bị quan trắc môi trường; 60 – 70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi trường; 40 – 50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo; 60 – 70% thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả; 20 – 30% thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo; xuất khẩu được 20 – 30% các sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.

Bên cạnh đó cần hạn chế và xóa bỏ các chất thải đô thị và công nghiệp, các chất thải nguy hại khác có khả năng làm ô nhiễm môi trường cao, phát triển các loại hình dịch vụ môi trường cơ bản để tăng cường xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, sử dụng nguồn tài nguyên năng lượng bền vững.

Để phát triển công nghiệp môi trường vững mạnh còn cần thêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp môi trường, các bộ đơn giá dịch vụ môi trường, suất đầu tư theo công nghệ trong xử lý môi trường; phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường; phát triển sản xuất, chế tạo, cung cấp các thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường; phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường.

“Nhìn xa trông rộng” về môi trường tương lai

Với 3 thách thức lớn đặt ra đối với môi trường hiện nay, Việt Nam cần có những định hướng kế hoạch cần tập trung thực hiện cho giai đoạn tiếp theo để tiếp tục mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

* 5 định hướng chiến lược

Đầu tiên phải quản lý và kiểm soát hiệu quả các nguồn thải trọng điểm. Đồng thời giải quyết những vấn đề môi trường nổi cộm, từng bước giảm nhẹ và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực trọng điểm. Về lâu dài, phải giám sát các vấn đề về ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, ứng phó hiệu quả với diễn biến biến đổi khí hậu.

Về quản lý có 2 mục tiêu quan trọng là kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về BVMT và xác định công tác quản lý, bảo vệ môi trường quốc gia phải bám sát với xu hướng chung của thế giới, định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới nền kinh tế xanh để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

Đồng quan điểm này, Thủ tướng đã ra Chỉ thị số 25/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân; thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

* Nhiều kiến nghị cần được giải quyết

Trong quá trình điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin, trong Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, Bộ TN&MT đã đưa ra 4 kiến nghị đối với Quốc hội, 6 kiến nghị với Chính phủ và 6 kiến nghị đối với các Bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, theo Bộ TN&MT, về lâu dài, Quốc hội cần nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng ban hành luật môi trường hoặc bộ luật môi trường. Đồng thời, xem xét phương án nâng tầm cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương và địa phương, tương xứng với yêu cầu của thực tiễn.

Để nâng cao năng lực quản lý môi trường, đặc biệt cấp huyện, xã , Chính phủ cần tăng cường năng lực điều phối, thống nhất quản lý nhà nước về môi trường trên phạm vi cả nước của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Đồng thời chỉ đạo xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường và hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường; Chỉ đạo việc hình thành bộ phận quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học trong cơ cấu của Chi cục Bảo vệ môi trường ở địa phương để triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học. Bộ TN&MT đề nghị cần có cơ chế để cấp xã, phường bố trí cán bộ phụ trách công tác môi trường trên địa bàn.

Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT có kiến nghị tới cả Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương. Đối với Quốc hội, Bộ TN&MT cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến việc tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp môi trường bảo đảm yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hoạt động bảo vệ môi trường

Về phía Chính phủ cần cân đối, bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn khác như vốn vay, trái phiếu chính phủ,… để thực hiện các nội dung của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn thu thuế bảo vệ môi trường tại các địa phương để đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các Bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm bố trí không dưới 1% ngân sách của địa phương chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; tăng cường theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn chi ngân sách cho bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chi đúng nội dung và đủ kinh phí theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước; tăng cường huy động nguồn lực từ các nguồn khác…

Xử phạt nếu xả thải không qua xử lý trong khu công nghiệp

Theo Khoản 6, Điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mới được Chính phủ ban hành, các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp sẽ bị xử phạt theo 3 mức.

Cụ thể, sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.

Tiếp đó, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 10% đến 20% tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp; phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền quy định tại điểm này đối với trường hợp nước thải vượt từ 20% đến 30%; phạt tăng thêm 20% đối với trường hợp nước thải vượt từ 30% đến 40%; phạt tăng thêm 30% đối với trường hợp nước thải vượt từ 40% đến 50%; phạt tăng thêm 40% đối với trường hợp nước thải vượt từ 50% đến 60%; phạt tăng thêm 50% đối với trường hợp nước thải vượt từ 60% đến 70%; phạt tăng thêm 60% đối với trường hợp nước thải vượt từ 70% đến 80%; phạt tăng thêm 70% đối với trường hợp nước thải vượt từ 80% đến 90%; phạt tăng thêm 80% đối với trường hợp nước thải vượt từ 90% đến 100%; phạt tăng thêm 90% đối với trường hợp nước thải vượt 100% trở lên.

Mức thứ ba là phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xả trái phép nước thải không qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp. Riêng với trường hợp này, các cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao từ 6 tháng đến 9 tháng.

Môi trường sẽ bước sang trang mới

Từ đầu năm tới nay, trên toàn quốc, đã xảy ra nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến dư luận xã hội bức xúc. Chính phủ, Bộ TN&MT đã nhanh chóng đưa ra những quyết sách phù hợp với thực tiễn giải quyết các vấn đề về môi trường.

* Quyết liệt giải quyết sự cố môi trường

Trên toàn quốc, đã xảy ra hơn 50 vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Tuy vậy, những sự cố này đã được Chính phủ cũng như Bộ TN&MT kịp thời chỉ đạo xử lý.

Quyết liệt nhất trong giải quyết sự cố là việc tìm ra thủ phạm gây sự cố môi trường khiến cá chết hàng loạt, hơn 218 km bờ biển dọc 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) bị ô nhiễm nặng nề. Nhận định đây là sự cố môi trường nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, nên ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo các đơn vị chức năng như: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Bộ NN&PTNT và Sở TN&MT các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị thành lập các Đoàn kiểm tra, xác định nguyên nhân. Tổng cục Môi trường đã cử Đoàn công tác gồm: Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm và Trung tâm Quan trắc môi trường vào phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh trên để lấy mẫu nước, khảo sát hiện trường…

Ngoài ra, còn nhiều sự cố khác đã được Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường kịp thời vào cuộc khiến người dân tin tưởng hơn vào những quyết sách của cơ quan quản lý. Đơn cử như sự việc gần 50 tấn cá lồng của người dân xã đảo Nghi Sơn (Tĩnh Gia – Thanh Hóa) chết bất thường, Bộ TN&MT kiểm tra đường ống thải Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời tổ chức Đoàn công tác tìm hiểu nguyên nhân thực tế cá chết để tìm phương án khắc phục.

Hay như sự số vỡ hồ chứa nước (moong nước) đãi titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường ở xã Thuận Qúy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiến lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài, chảy vào khu du lịch, nhà dân và ra biển, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động của Công ty khai thác titan ở Bình Thuận và khẩn trương khắc phục hậu quả môi trường. Quyết liệt hơn, ngày 21/6, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã ký Văn bản đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan – zircon tại khu vực Nam Suối Nhum…

* Nhiều quyết sách mới

Trong lúc này, Việt Nam đang phải trả giá đắt vì đã có lúc chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà coi nhẹ môi trường. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra thông điệp: Đến lúc phải thay đổi tư duy về môi trường; không đánh đổi môi trường vì lợi ích trước mắt, không đầu tư bằng mọi giá mà hy sinh môi trường. Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đưa ra phương châm hành động: Coi tài nguyên, môi trường vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là nguồn lực phát triển. Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình.

Điểm nhấn quan trọng trong các quyết sách mới là việc Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Qua Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về môi trường từ cấp Trung ương cho đến cấp cơ sở. Người đứng đầu địa phương cũng phải chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường, vấn đề môi trường “nóng” ở đâu, Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm. Điểm đổi mới của Chỉ thị lần này chính là việc đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ giữa chủ trương chính sách pháp luật, hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

111602baoxaydung_3

Thay đổi tư duy bảo vệ môi trường, đầu tư cho môi trường là đầu tư cho phát triển. Bảo vệ môi trường phải lấy phòng ngừa và ngăn chặn là chính, chứ không phải để xảy ra mới xử lý. Quản lý môi trường phải mang tính chất tiếp cận liên vùng và tư duy của nền kinh tế thị trường – người gây ô nhiễm phải chi trả…

Để hoàn thiện hành lang pháp lý về môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường. Theo đó, Việt Nam sẽ thực hiện chính sách người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực cho các cơ sở sự nghiệp công lập tham gia cung cấp dịch vụ cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật, dioxin; ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết bị, công nghệ, giám định thiệt hại về môi trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phê duyệt nhiều nhiều đề án, kế hoạch quan trọng như Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2020, kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025…

Đồng thời, giao cho Bộ TN&MT xây dựng chính sách tổng thể xử lý ô nhiễm tại các làng nghề… Hiện nay, để ngăn chặn các sự cố môi trường xảy ra, Bộ TN&MT đang bước đầu tổ chức rà soát các dự án lớn và các dự án xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ khâu đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị đầu tư, hoàn thành công trình trước khi đi vào hoạt động và khi công trình đang hoạt động để phân loại, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các nguồn thải ra sông, ra biển.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nhanh chóng ra quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước. Đối tượng thanh tra là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả thải ra môi trường, tập trung chính vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển, lưu vực sông trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm cơ sở thực tiễn cho việc quản lý hoạt động xả thải tại cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cong-ty-moi-truong-65

Chuyên cung cấp dịch vụ môi trường – công ty môi trường công nghiệp SGC :

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN (SGC)

Trụ sở: 49F/1, HT18, P.Hiệp Thành, Q12, HCM

VPGD : 224,KP1,HT37,P.Hiệp Thành,Q12, HCM

Tel: 0283.717.7382Fax: 0283.717.3057

CN Hà Nội: số 10, ngách 173, ngõ 192, Lê Trọng Tấn, Q. Hoàng Mai

Tel: 0283.717.7382Fax: 0283.717.3057

Fb: https://www.facebook.com/hsevn.sgc

Email: info@hsevn.com.vn

Website: http://hsevn.com.vn

Dịch vụ: http://hsevn.com.vn/xu-ly-nuoc-thai-bang-cong-nghe-mbbr.html

One thought on “Công nghiệp môi trường và định hướng phát triển trong tương lai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s